De algemene voorwaarden van JDS Pools

1. Definities
1.1. “AV”: onderhavige algemene voorwaarden;
1.2. “Goederen”: alle goederen aangeboden door JDS-POOLS naast Zwembaden (zoals goederen voor waterbehandeling en zwembadrobots (niet-limitatieve opsomming));
1.3. “JDS-POOLS”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JDS-Pools”, met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem, Prins Boudewijnlaan 20, BTW BE-0889.762.687, RPR Gent, afdeling Gent;
1.4. “Klant”: elke consument of professionele klant, al dan niet optredend in eigen naam of middels een rechtspersoon, die een bestelling/opdracht plaatst bij JDS-POOLS;
1.5. “Website”: https://www.jdspools.be
1.6. “Zwembad(en)”: elk zwembad, alsook elke zwemvijver (met inbegrip van warmtepomp, filters, rolluiken en stuurkasten), zoals aangeboden door JDS-POOLS;

2. Toepassingsgebied AV
2.1. Alle commerciële relaties, zowel huidige als toekomstige, tussen JDS-POOLS en de Klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) de schriftelijke overeenkomst tussen JDS-POOLS en de Klant, (ii) de schriftelijke of elektronische bestelbon uitgaande van JDS-POOLS, (iii) de door de Klant ondertekende of anderszins aanvaarde offerte uitgaande van JDS-POOLS, (iv) deze AV, (v) het Belgische recht.
2.2. Door het plaatsen van een bestelling/opdracht bij JDS-POOLS, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze AV en deze te aanvaarden. De AV hebben steeds voorrang op deze van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
2.3. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door JDS-POOLS van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt JDS-POOLS niet het recht dit later in te roepen.
2.4. JDS-POOLS behoudt zich het recht voor om haar AV op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant.
2.5. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze AV of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In zulk geval zullen JDS-POOLS en de Klant trachten de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.
2.6. Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument-Klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

3. Activiteiten JDS-POOLS
3.1. De activiteiten van JDS-POOLS kunnen in drie grote pijlers opgedeeld worden:
i. De verkoop en plaatsing van Zwembaden;
ii. Het uitvoeren van bijkomende diensten met betrekking tot Zwembaden (zoals het uitvoeren van onderhoud aan het Zwembad, tuinaanleg en het plaatsen van terrassen, renovatie en herstellingen van Zwembaden, alsook het uitbreken van een bestaand zwembad en/of terras (niet-limitatieve opsomming);
iii. De verkoop van Goederen.
3.2. Een overeenkomst met de Klant kan betrekking hebben op één of meerdere van deze activiteiten.
3.3. Deze AV behandelen eerst de algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle activiteiten van JDS-POOLS (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld), en erna de specifieke bepalingen die uitsluitend betrekking hebben op een welbepaalde activiteit van JDS-POOLS.

Algemeen

4. Publicitaire aankondigingen
4.1. Catalogi, brochures, prijsindicatie, publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingen op de Website en haar Social Media kanalen (bv. Facebook en Instagram) van JDS-POOLS zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling/opdracht door de Klant.

5. Offertes
5.1. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling/opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige bestellingen/opdrachten.
5.2. Een offerte geldt slechts voor de duur die erop wordt vermeld, en, bij gebreke hieraan, voor een duur van 30 kalenderdagen.
5.3. De prijsinschatting in de offerte geldt slechts op voorwaarde dat de Klant alle gegevens, noodzakelijk of nuttig voor de uitvoering van de bestelling/opdracht heeft meegedeeld aan JDS-POOLS.

6. Totstandkoming overeenkomst
6.1. De overeenkomst komt pas tot stand door (het volgende bij gebreke aan het vorige) (i) de schriftelijke of elektronische bestelbon uitgaande van een persoon bevoegd om JDS-POOLS te verbinden, (ii) de ondertekening van de Klant van de offerte uitgaande van JDS-POOLS.
Eventuele wijzigingen of aanvullingen – na totstandkoming van de overeenkomst – zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen (o.a. m.b.t. de betalingsvoorwaarden, leverings- of uitvoeringstermijnen). Bij ontstentenis van voormeld schriftelijk akkoord, wordt ervan uitgegaan dat deze zijn uitgevoerd conform de (mondelinge) instructies van de Klant.
6.2. JDS-POOLS behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant, diens activiteiten of kredietwaardigheid en – bij gebreke aan mededeling hiervan – de uitvoering van de bestelling/opdracht te weigeren of op te schorten, dan wel integrale voorafbetaling, betaling in schijven of een voorschot te eisen.

7. Annulering
7.1. Annulering door de Klant
In dit kader zijn artikelen 23 en 28 en van toepassing.
7.2. Annulering door JDS-Pools
JDS-POOLS is gerechtigd – zonder enig recht op vergoeding in hoofde van de Klant – de bestelling te annuleren, wanneer:
- Deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant dan wel wanneer JDS-POOLS vermoedt dat de Klant beroep doet op JDS-POOLS omwille van redenen die niet
als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd.
- JDS-POOLS na de totstandkoming van de overeenkomst, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat is om de bestelling/opdracht uit te voeren (onder meer: het niet of niet meer voorradig zijn van het Zwembad en/of de Goederen). In dit geval zal JDS-POOLS de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Enkel wanneer geen alternatieve oplossing voorhanden is, zal JDS-POOLS de reeds betaalde gelden binnen 14 kalenderdagen na voornoemde kennisgeving terugbetalen aan de Klant.

8. Uitvoering van de overeenkomst
8.1. De Klant is gehouden tot een vlotte samenwerking en de nodige ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de bestelling/opdracht door JDS-POOLS. Dit omvat onder meer het verstrekken van alle noodzakelijke gegevens, documenten, specificaties en instructies, die JDS-POOLS nodig heeft voor de uitvoering van de bestelling/opdracht.
8.2. JDS-POOLS is er niet toe gehouden om de juistheid van de door de Klant verstrekte gegevens te controleren en is aldus gerechtigd om zich hier zonder meer op te baseren. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan en vrijwaart JDS-POOLS voor aanspraken van derden hieromtrent.
8.3. JDS-POOLS voert de bestelling/opdracht uit op zelfstandige basis. Deze onafhankelijke samenwerking tussen JDS-POOLS en de Klant brengt geen enkele band van ondergeschiktheid met zich mee.
8.4. De Klant staat ervoor in dat de overeengekomen locatie voor de uitvoering van de bestelling/opdracht toegankelijk is. Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de bestelling/opdracht wordt vertraagd, verstoord of bemoeilijkt door één of meerdere factoren, zoals in dit artikel beschreven, zal/zullen:
- De uitvoering van de bestelling/opdracht niet worden aangevat en/of onmiddellijk worden stopgezet (zonder dat er door JDS-POOLS enige schadevergoeding verschuldigd is), en;
- De kosten (zoals onder meer nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden langer dan een half uur) door JDS-POOLS aan de Klant worden doorgerekend, met een minimum van € 125,00.
8.5. JDS-POOLS behoudt zich het recht voor de uitvoering van de bestelling/opdracht (gedeeltelijk) uit te besteden aan onderaannemers.

9. Voorschot

9.1. JDS-POOLS behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant (i) een voorschot, (ii) betaling in schijven of (iii) de
integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling/opdracht over te gaan.
9.2. De niet-tijdige betaling hiervan, leidt in ieder geval tot de opschorting van de leverings- en uitvoeringstermijn. Ingeval de Klant ook na aanmaning weigert over te gaan tot betaling, behoudt JDS-POOLS zich het recht voor de gehele bestelling/opdracht, of een gedeelte daarvan te annuleren, in welk geval de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zal zijn van 10% van de prijs van de bestelling/opdracht (excl. BTW).

10. Prijs
10.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro inclusief BTW, doch exclusief leverings-, verzekerings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bijkomende kosten zullen, indien deze niet in de prijs zijn inbegrepen, afzonderlijk worden vermeld.

11. Elektronische facturatie

11.1. Door het plaatsen van de bestelling/opdracht verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door JDS-POOLS, behoudens schriftelijke afwijking.

12. Betaling

12.1. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van JDS-POOLS door de Klant integraal betaalbaar via overschrijving binnen de termijn zoals vermeld op de factuur en zonder korting op factuurdatum.
12.2. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd middels aangetekend schrijven binnen een termijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer, alsook een gedetailleerde motivering van het protest.
12.3. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.
12.4. Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

13. Laattijdige betaling
13.1. Ingeval van niet- of niet-tijdige betaling van (al dan niet een deel van) de factuur op de vervaldag door de Klant:
- Wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van JDS-POOLS verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met 10 % van het factuurbedrag (excl. BTW) ten titel van forfaitaire
schadevergoeding, onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade;
- Behoudt JDS-POOLS zich het recht voor om elke verdere levering/uitvoering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen/opdrachten als geannuleerd te beschouwen, in welk geval de Klant een schadevergoeding is verschuldigd, zoals bepaald in Art. 9.2, en dit onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade;
- Brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.
13.2. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

14. Termijnen

14.1. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventueel aangegeven leverings- en uitvoeringstermijnen louter indicatief en bij benadering vastgesteld. De overschrijding van de voorziene termijnen kan geen aanleiding geven tot verbreking of annulering van de bestelling/opdracht, beëindiging van de overeenkomst ten laste van JDS-POOLS, indeplaatsstelling of enige boete of schadevergoeding van welke aard ook. Overschrijding van de termijnen ontheft de Klant niet van zijn verplichtingen.

14.2. Voormelde termijnen vervallen automatisch en worden dienovereenkomstig verlengd in geval:

 • JDS-POOLS niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, documenten, specificaties en instructies van de Klant;
 • Er in hoofde van de Klant nog uitstaande vorderingen zijn ten aanzien van JDS-POOLS;
 • Van wijzigingen in de bestelling/opdracht;
 • In gevallen van overmacht/hardship (cfr. Art. 17).

15. Klachten
15.1. Klachten dienen steeds schriftelijk of per email te worden overgemaakt aan JDS-POOLS, met identificatie van het betrokken Zwembad, de bijkomende diensten en/of Goederen, met inbegrip van een gedetailleerde motivering van de klacht.
15.2. Klachten ontheffen de Klant geenszins van zijn betalingsverplichting (cfr. Art. 12).
15.3. Onverminderd het voorgaande, is de Klant in elk geval gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

16. Aansprakelijkheid
16.1. De aansprakelijkheid van JDS-POOLS is in elk geval beperkt tot het laagste bedrag van volgende bedragen (i) de prijs betaald voor het Zwembad/bijkomende diensten/goederen, die de schade hebben veroorzaakt, (ii) het bedrag uitgekeerd door de verzekeraar(s) van JDS-POOLS, en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd.

16.2. JDS-POOLS zal in geen geval aansprakelijk zijn voor:

 • Indirecte of onrechtstreekse schade (schade aan derden of enige vervolgschade door de Producten veroorzaakt);
 • Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere toepassing door de Klant na vaststelling van het gebrek;
 • (Additionele) schade, veroorzaakt door het niet naleven van de instructies van JDS-POOLS (bv. onderhoudsinstructies);
 • Schade en/of gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks worden veroorzaakt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
 • Enige schade ontstaan aan de ondergrond en/of oprit;
 • Normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting, externe invloeden;
 • Schade ontstaan door verkeerde, onbetrouwbare, onvolledige of laattijdige instructies van de Klant;
 • Beweerde gebreken gebaseerd op subjectieve gegevens zoals persoonlijke smaak;
 • Schade veroorzaakt door overmacht of hardship cfr. Art. 17;
 • Schade ontstaan ten gevolge van het niet opvolgen, of het slechts gedeeltelijk opvolgen, van het door JDS-POOLS verleende advies, dewelke steeds op vrijblijvende basis wordt verstrekt.

16.3. De aansprakelijkheid van JDS-POOLS kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse Klant van JDS-POOLS en niet door derden.
16.4. Onverminderd voorgaande, erkent de Klant uitdrukkelijk dat de vrijwaringsplicht in hoofde van JDS-POOLS betreffende verborgen verbreken in geen geval verder reikt dan deze in hoofde van haar leveranciers.

17. Overmacht & hardship

17.1. JDS-POOLS is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en
onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van JDS-POOLS de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, brand, inbeslagname, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, dreiging of daden van terrorisme, diefstal van het Zwembad/de Goederen tijdens het transport).
17.2. Voormelde situaties geven JDS-POOLS het recht de herziening en/of schorsing te vragen van de overeenkomst door eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen.

18. Netting

18.1. In overeenstemming met de Belgische Wet van 15/12/2004 compenseren en verrekenen JDS-POOLS en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar.

19. Privacy

19.1. De verwerking van persoonsgegevens door JDS-POOLS betreffende een (potentiële) Klant vindt plaats conform de privacyverklaring van JDS-POOLS, dewelke kan geconsulteerd worden op de Website. In dit kader, treedt JDS-POOLS op als verantwoordelijke voor de verwerking. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die JDS-POOLS verzamelt, alsook over de wijze waarop JDS-POOLS deze gebruikt en verwerkt.
19.2. Door het aankopen van de Goederen resp. door een overeenkomst af te sluiten met JDS-POOLS, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring en deze te aanvaarden.

20. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

20.1. Alle geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar JDS-POOLS haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij JDS-POOLS hiervan uitdrukkelijk afwijkt.
20.2. Het Belgisch recht is van toepassing.

21. Taal

21.1. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is het Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal vormen steeds louter een toegift naar de Klant toe. In het geval van tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.

Zwembaden

22. Betalingsvoorwaarden
22.1. Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van Art. 12.1, zal JDS-POOLS de prijs voor het Zwembad factureren als volgt: 30% 1 maand vóór de plaatsing van het Zwembad, 60% 1 week vóór de plaatsing van het Zwembad en 10% van de prijs bij oplevering van het Zwembad.
23. Annulering door de Klant
23.1. De Klant is niet gerechtigd om de overeenkomst betreffende de aankoop en plaatsing van een Zwembad te annuleren.

24. Uitvoering van de overeenkomst
24.1. JDS-POOLS is enkel gehouden tot plaatsing van het Zwembad conform de overeenkomst met de Klant (en zoals eventueel bevestigd en/of gewijzigd tijdens het werfbezoek, cfr. art. 24.3). Alle bijkomende diensten en/of Goederen die niet expliciet werden voorzien zullen worden beschouwd als meerwerk en zal afzonderlijk worden aangerekend.
24.2. JDS-POOLS garandeert de goede uitvoering van de opdracht, waarbij JDS-POOLS steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouw aan de dag zal leggen.
24.3. Na de totstandkoming van de overeenkomst, zal JDS-POOLS in onderling overleg een werfbezoek inplannen die minstens 1 maand vóór de plaatsing van het Zwembad zal plaatsvinden. Gedurende dit werfbezoek zullen de verschillende bijkomende opties/diensten, zoals opgelijst in de offerte, met de Klant worden doorgenomen (zoals maar niet beperkt tot droogzuiging en metalen oprijplaten).
24.4. Om een vlotte en correcte plaatsing van het Zwembad door JDS-POOLS mogelijk te maken, is de Klant ertoe gehouden om:

 • Alle noodzakelijke gegevens en documenten te verstrekken;
 • De nodige vergunningen aan te vragen resp. te voldoen aan de meldplicht die op de Klant rust ingevolge de plaatsing van het Zwembad (cfr. Art. 25.1);
 • De nodige inlichtingen te verstrekken omtrent de locatie waar de opdracht dient uitgevoerd te worden en de vrije toegang tot de locatie op de gevraagde tijdstippen;
 • De locatie klaar te maken voor de plaatsing van het Zwembad conform de instructies die JDS-POOLS gedurende het werfbezoek heeft meegegeven (het betreft onder meer het voorzien van de nodige water- en elektriciteitsvoorzieningen, wachtbuizen, toegangen, overdekte technische ruimte, afvoer voor backwash).

25. Vergunningen
25.1. De Klant erkent dat hijzelf steeds verantwoordelijk is voor het beschikken over de vereiste vergunningen voor de plaatsing van Zwembaden dan wel te voldoen aan de meldplicht die op de Klant rust.

26. Oplevering en waarborg
26.1. Wanneer de plaatsing van het Zwembad voltooid is, zal JDS-POOLS steeds bij de Klant de plaatsing controleren (a.d.h.v. een rondgang met de Klant samen). Het Zwembad zal als opgeleverd worden beschouwd wanneer JDS-POOLS aan de Klant heeft meegedeeld dat de plaatsing voltooid is en de Klant deze heeft aanvaard.
26.2. Indien tijdens deze oplevering, desgevallend, opmerkingen/gebreken worden genoteerd zal in onderling overleg een datum worden vastgelegd, waarop deze kosteloos door JDS-POOLS zullen worden verholpen.
26.3. Tijdens de oplevering zal JDS-POOLS instructies meegeven aan de Klant (onder meer onderhoudsvoorschriften) omtrent het goede gebruik en onderhoud van het Zwembad, waarvoor de Klant als enige aansprakelijk is.
26.4. Van zodra JDS-POOLS de opmerkingen, zoals genoteerd tijdens de oplevering, heeft verholpen, zal de eindfactuur worden overgemaakt.
26.5. Op het Zwembad wordt een waarborg gegeven gelijk aan de garantie zoals vermeld op de bestelbon.

27. Aansprakelijkheid
27.1. Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van Art. 16, zal JDS-POOLS bij de plaatsing van een Zwembad in geen geval aansprakelijk zijn voor:

 • (Additionele) schade veroorzaakt door het onzorgvuldig gebruik en/of onderhoud van het
 • Zwembad door de Klant en/of enige derde. De Klant is er immers toe gehouden het Zwembad als een goede huisvader te gebruiken en onderhouden;
 • Beschadigingen van goederen aanwezig op de locatie waar het Zwembad geplaatst wordt;
 • Verkleuring van het Zwembad en trappen en beschadiging aan de kuip door het teveel opwarmen van het zwembadwater (max. 28°C);
 • Schade en/of verkleuren veroorzaakt door het vullen van het Zwembad met grond-, put- en/of regenwater;
 • (Additionele) schade veroorzaakt door het onzorgvuldig of foutieve gebruik van producten die beschadiging, rimpels en verkleuringen aan het Zwembad teweeg kunnen brengen;
 • Schade aan warmtepomp(en) en/of filters veroorzaakt door vrieskoude.

Bijkomende diensten

28. Annulering door de Klant
28.1. De Klant is niet gerechtigd om de overeenkomst betreffende de bijkomende diensten te annuleren.

29. Uitvoering van de overeenkomst
29.1. De uitvoering van bijkomende diensten wordt in de regel beschouwd als een inspanningsverbintenis. JDS-POOLS zal steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouw aan de dag leggen en zal de opdracht altijd naar best inzicht en vermogen uitvoeren, evenwel zonder een bepaald resultaat te garanderen.

In het uitzonderlijke geval dat JDS-POOLS zich ten aanzien van de Klant tot een bepaald resultaat verbindt, zal er sprake zijn van een resultaatsverbintenis in hoofde van JDS-POOLS en zal hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk melding worden gemaakt tussen partijen.

30. Klachten en aansprakelijkheid
30.1. Alle klachten in dit kader moeten door de Klant schriftelijk en uiterlijk op het ogenblik van de oplevering van het Zwembad (cfr. art. 26.1) worden gemeld met bijkomende motivering.
30.2. Zonder afbreuk te doen aan het algemeen karakter van Art. 16, beperkt de aansprakelijkheid van JDS-POOLS zich in elk geval tot het (opnieuw) uitvoeren van de gebrekkige bijkomende diensten.

Verkoop

31. Advies
31.1. JDS-POOLS adviseert de Klant omtrent welke Goederen het meest geschikt zijn, alsook omtrent het gebruik ervan. De Klant erkent dat dit slechts een richtlijn betreft.

32. Wijze van levering en risico-overgang
32.1. Tenzij indien uitdrukkelijk anders overeengekomen of wanneer de Klant de Goederen op het verkooppunt van JDS-POOLS afhaalt, worden goederen steeds DAP (Incoterms® 2020) geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernietigingen en verdwijningen met betrekking tot de geleverde goederen gaat bijgevolg over op het ogenblik van de effectieve levering. JDS-POOLS behoudt zich steeds het recht voor om de transportkost aan de Klant aan te rekenen.
32.2. De manier waarop het transport plaatsvindt en op wie zij hiervoor beroep doet, wordt door JDS-POOLS zelf bepaald.

33. Eigendomsvoorbehoud
33.1. JDS-POOLS behoudt zich de eigendom van de aan de Klant geleverde Goederen voor, zelfs wanneer de verwerking reeds heeft plaatsgevonden en er aldus sprake is van incorporatie van de Goederen en dit zolang de Klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren betreffende de bestelling niet volledig heeft betaald.

34. Non-conformiteit en zichtbare gebreken
34.1. Tenzij ingeval van afhaling in het verkooppunt van JDS-POOLS, dient de Klant direct bij levering van de Goederen een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: juiste locatie(s), hoeveelheid en gewicht, zichtbare gebreken. Ingevolge dergelijke verificatie, dient de Klant enige non-conformiteit en/of elke direct zichtbaar gebrek – op straffe van verval – onmiddellijk mee te delen op schriftelijke wijze.
34.2. Indien geen klachten worden meegedeeld conform Art. 34.1, wordt de Klant geacht de levering te hebben aanvaard.

35. Verborgen gebreken
35.1. Tenzij wanneer er een bijkomende commerciële garantie geldt, geniet de Klant van een garantie voor verborgen gebreken gedurende 2 jaar volgende op de levering. De Klant dient elk verborgen gebrek – op straffe van verval – uiterlijk 2 maanden na ontdekking ervan schriftelijk aan JDS-POOLS mee te delen (voor professionele klanten is dit 48 uur).
35.2. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de Klant kunnen bewijzen dat hij de Goederen zowel voor als na het ontdekken van het gebrek correct heeft bewaard. Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik/verwerking van de betreffende Goederen onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.

36. Aansprakelijkheid
36.1. Zonder afbreuk te doen aan het algemeen karakter van Art. 16, beperkt de aansprakelijkheid van JDS-POOLS zich in elk geval – naar eigen keuze en inzicht van JDS-POOLS – tot (i) het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige Goederen, of (ii) de terugname van de gebrekkige Goederen met creditering aan de klant, of (iii) creditering van de prijs van de ontbrekende Goederen.
36.2. De Klant erkent dat de Goederen (en in het bijzonder Natrium Hypochloriet en zwavelzuur) te allen tijde van elkaar gescheiden dienen te blijven en op een afzonderlijke plaats dienen bewaard te worden. JDS-POOLS kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige schade ontstaan ten gevolge van vermenging of onzorgvuldig gebruik van de Goederen, ongeacht of dit het gevolg is van een fout of een nalatigheid.

Akkoord